تجهیزات ترافیکی

تجهیزات ترافیکی و ترافیک:

 

تاریخچه

در سال 1850 چهار شهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در جهان وجود داشت . در سال 1950 ، در حدود صد شهر با این جمعیت وجود داشته ، ولی با نهایت تعجب در سال 2000 این تعداد به بیش از هزار شهر رسید. بدین ترتیب در دهه های اخیر، مهندسی ترافیک و بخصوص مهندسی ترافیک شهری ، اهمیت ویژه ای یافت .

 

مقدمه

علایم و تجهیزات کنترل ترافیک شبکه راهها، نقش عمدهاي در ایمن سازي معابر و هدایت هر چه بهتر رانندگان ایفا می نمایند. به گونه هاي که نصب صحیح، به جا، علمی و به موقع آنها میتواند باعث هدایت هر چه بهتر رانندگان در مسیر شده و تداخل ها و گاهاً تصادفات را کاهش داده و همچنین از میزان تاخیرات در معابر به میزان چشمگیري بکاهد. اما آنچه در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است، عملیات تعمیر و نگهداري به موقع آنها است. زیرا این امر نه تنها باعث بهبود شرایط ترافیکی معابر شده بلکه صرفه جویی هاي اقتصادي بسیاري را نیز به همراه خواهد داشت .

 

نگهداري تجهیزات کنترل ترافیک

به طور کلی در اکثر کشورهاي پیشرفته دنیا به منظور صرفه جویی هاي اقتصادي و مالی، عملکرد مراجع و مسئولین تخصصی راه ها بیشتر به سمت مانیتورینگ پیوسته وضعیت موجود و تعمیر و نگهداري گرایش یافته است، و در این بین، علایم و تجهیزات کنترل ترافیک نیز نمیتواند جداي از این رویکرد عمومی باشد. البته این عملیات به گونه هاي کاملاً علمی و دقیق و طبق برنامه هاي زمانبندي مشخص، صورت میگیرد. این در حالیست که در کشور ما به دلیل نبود سیستم چاره جویی مشخص براي ارزشیابی ها و موانع اقتصادي و سیاسی و نیز نبود بانک اطلاعاتی کامل از کلیه علایم و تجهیزات کنترل ترافیک معابر، همیشه عملیات تعمیر و نگهداري طبق روال سنتی و با تغییراتی جزیی از سوي مدیران هر منطقه انجام میشود، به نحوي که تقریباً عملیات تعمیرات حذف شده است و عملیات نگهداري نیز بدون توجه به اصول علمی و تنها بر پایه تجربیات گذشته صورت میگیرد. بنابراین هر چند که ممکن است به صورت مقطعی هزینه هاي کمی بر کشور تحمیل شود ولی در درازمدت هزینه هاي هنگفتی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد.

بنابراین دستیابی به سیستم مدیریتی براي مانیتورینگ و تحلیل وضعیت موجود تجهیزات کنترل ترافیک و اولویت بندي و زمانبندي عملیات تعمیر و نگهداري، یکی از جنبه هاي مهم در مدیریت معابر شهري است که بسیاري از کشورهاي پیشرفته دنیا در برنامه هاي مختلفی سالهاست به آن همت گمارده اند.

 

تحلیل سامانه تجهزات کنترل ترافیک به منظور فراهم آوري اطلاعات کافی براي تصمیم گیري هاي مدیریتی انجام میپذیرد. تصمیم هاي مدیریتی در سطح شبکه و پروژه و در راستاي تخصیص فعالیت هاي تعمیر و نگهداري و تخصیص بودجه هايِ محدود دراختیار، صورت میگیرد.

زمانی یک سیستم مدیریتی قابل اعتماد بوده و خروجی هاي آن کارا و موثر است که داده هاي ورودي آن یا به عبارت دیگر ابزارهاي تصمیم سازي در آن از پشتوانه علمی قوي بهره مند بوده و صحت داده ها تضمین شده باشد. بدین ترتیب اعتبار روش گردآوري داده ها در هر سیستم مدیریتی از اهمیت زیادي برخوردار خواهد بود. سیستم مدیریت نگهداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و براي استفاده بهینه از منابع و امکانات، می بایست ابتدا درك صحیحی از وضعیت موجود تجهیزات نگهداري به عمل آورده شود.

 

 


 

تجهیزات کنترل ترافیک

تجهیزات کنترل ترافیک به سه گروه کلی تقسیم میگردند:

- علائم عمودي مانند تابلوها، علائم هادي و ....

- تجهیزات ترافیکی الکترونیکی مانند چراغهاي راهنمائی و ...

- علائم افقی مانند خطکشی ها، نوشته ها، علائم برجسته و ....

 

- علائم ترافیکی عمودی (تابلو ها) :

تجهیزات ترافیکی عمودی

تابلوها به منظور کنترل و هدایت ترافیک و افزایش ایمنی راهها به کار میرود. دادن اطلاعاتی مانند تعیین جهت حرکت، اعلام هشدار به منظور رعایت اصول ایمنی توسط رانندگان، آگاه نمودن رانندگان از محدودیتها و ممنوعیت هایی که استفاده کنندگان از راه ملزم به پیروي از آنها میباشند و نیز راهنمائی رانندگان در معرفی و شناسائی مسیر مورد نظر از دیگر وظایف تابوها میباشد.

 

تابلوها را به سه دسته تابلوهاي انتظامی، تابلوهاي اخباري و تابلوهاي اخطاري تقسیم میکنند.

 

- تجهیزات ترافیکی الکترونیکی (چراغهاي راهنمائی‎):

 

تجهیزات ترافیکی برقی و الکترونیکی

چراغهاي راهنما وسایل ارزشمندي هستند که براي آمد و شد وسایل نقلیه و عابران پیاده به کار گرفته میشوند. واگذاري تقدم عبور به جهتهاي مختلف حرکت که توسط چراغ راهنما انجام میشود، در بهبود کیفیت جریان ترافیک تأثیر بسیار زیادي دارد.

چراغ راهنمایی که در محل مناسب قرار گرفته و به خوبی عمل نماید، داراي فوایدي به شرح زیر است:

- برقراري حرکت منظم ترافیک

- افزایش ظرفیت تقاطع

- جلوگیري از تصادفات، به ویژه تصادفهاي با زاویه قائمه

- قطع موقت جریان ترافیک در مسیر مورد نظر در زمانهاي خاص

- ایجاد جریان عبور  بدون توقف براي خودروهاي خاص مانند ماشین هاي آتشنشانی، آمبولانسها، وسایل حمل و نقل همگانی به شکل انبوه و ..

 

- علائم ترافیکی افقی:

تجهیزات ترافیکی افقی

خطکشی ها از جمله علائم مهم جهت افزایش سطح ایمنی در عبور و مرور وسایل نقلیه می باشند که باعث دقت در نوع رانندگی و هشدار به رانندگان میگردد. در بعضی حالات، خط کشی مکمل سایر تجهیزات کنترل ترافیک مانند تابلوها و چراغها است و در بقیه موارد به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 


 

تجهیزات آرام سازی ترافیک

تجهیزات آرام سازي ترافیک شامل دو بخش تجهیزات کنترل حجم و تجهیزات کنترل سرعت است . همچنین در بعضی موارد از طرحهاي ترکیبی استفاده میشود. در ادامه به معرفی این تجهیزات پرداخته میشود.

تجهیزات کنترل حجم

 

کنترل حجم شامل اقداماتی است که حجم وسایل نقلیه را در یک خیابان کاهش میدهد.

راهبندها، مسدودکننده هاي تمام عرض خیابان، نیم راهبندها، مسدود کنندههاي نیمه عرض خیابان، راهبندهاي قطري، انحراف دهندههاي قطري، رفوژهاي میانی و جزایر گردشی از آن جمله هستند.

 

تجهیزات کنترل سرعت

 

 

تجهیزات ترافیکی کنترل سرعت

این تجهیزات شامل تجهیزات عمودي و افقی کنترل سرعت میشوند.

- تجهیزات عمودي کنترل سرعت

ابزارهاي عمودي کنترل سرعت، قسمتهاي برجسته راه هستند که موجب پایین آوردن، سرعت وسایل نقلیه میشوند. این ابزارها شامل سرعتگیرها، گذرگاههاي برجسته عابر پیاده، تقاطع هاي برجسته و روسازي هاي سنگفرش شده میباشد.

- تجهیزات افقی کنترل سرعت

ابزارهاي افقی کنترل سرعت، مسیر مستقیم ترافیک عبوري یک معبر را تغییر میدهند تا، سرعت آ ن کاهش یابد. این ابزارها شامل دایره هاي ترافیکی میدانچه ها، میدان ها ، پیچانه ها .

 

میدان ها

میدانها وسیعتر و بزرگتر از میدانچه هستند و براي سرعتهاي بالاتري طرح میشوند. همچنین در تقاطع هاي با حجم بالاتر در خیابانهاي جمع و پخشکنند ه یا شریانی، می توان با طراحی مناسب میدان و تبدیل حرکات تقاطعی به حرکات تداخلی، علاوه بر افزایش ظرفیت، سرعت وسایل نقلیه را نیز کنترل نمود.

امروزه در اکثر نقاط جهان، استفاده از میدان به دلیل هزینه برپایی و نگهداری کم نسبت به تقاطع های چراغ دار،به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. مقوله ایمنی در میدان نیز جزء ناگسستنی آن محسوب می شود که از طریق المان ها و تجهیزات خاص تأمین می گردد. یکی از این تجهیزات پر کاربرد در میدان، علائم ترافیکی هستند و در این بین، تابلو میدان کاربرد محسوسی دارد.

 

*برای سفارش محصولات و دریافت جدیدترین لیست قیمت تجهیزات ترافیکی با ما از طریق شماره تماس 09128445006 و 02176212055 در تماس باشید.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 بهمن 1396 ساعت 21:09

آخرین محصولات

تماس با ما

آدرس: تهران ، جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ،خیــابان دانــش 8 ، پــلاک 24

تلفن: 6-02176212055

فکس: 02176212056

تلفن همراه: 09128445006